استاندارد نهالستان ونهال زردآلو آماده توزیع :

1. نهال بایستی پیوندی باشد.
2. پایه باید از کاشت بذر گوجه و یا زردآلوی وحشی تهیه شده باشد.
3. نهال پیوندی در زمان فروش یکساله و یا دوساله باشد.
4. فاصله نهالها در هر ردیف 12 تا 15 سانتیمتر باشد و فاصله بین ردیفهای کاشت در حالت یک ردیفه 90 سانتیمتر (به طوریکه در هر هکتار بیش از 75000 نهال گنجانده نشود). نهال باید حتماً یک ردیفه کاشته شود.
5. محل پیوند باید از سطح خاک 15 سانتیمتر باشد.
6. قطر نهال پیوندی از وسط محل پیوند تا یقه باید 2/2 - 2/1 سانتیمتر باشد.
7. ارتفاع نهال باید 120-80 سانتیمتر و پس از سربرداری باید 80 سانتیمتر باشد.
8. ارتفاع اولین شاخه فرعی تا سطح خاک 60-55 سانتیمتر باشد.
9. تعداد شاخه‌های فرعی به منظور تشکیل تاج 5-3 شاخه کافی است.
10. در زمان انتقال نهال نباید جوانه‌های آن متورم شده باشند.
11. ریشه فرعی نهال باید 3 تا 5 عدد و طول هرکدام حداقل 10 سانتیمتر باشد.
12. باید نهالها را برای انتقال در بسته‌های 25 تایی بسته‌بندی کرده و پس از ضدعفونی (پرالیناژ) ریشه (نوع سم باید از طرف سازمان حفظ نباتات معرفی گردد) بسته‌ها را در چتایی و یا گونی خیس پیچیده و تا محل گونی در یک کیسه پلاستیک سیاه قرار داده و بسته شوند. (روش پرالیناژ یا ضد عفونی ریشه در دستورالعمل اجرایی خواهد آمد).
13. در نهالستان زردآلو باید ارقام بارور و گرده‌افشان دارای اتیکت مشخص باشند, به طوری‌ که خریدار نهال به ازای خرید هر رقم بارور زردآلو, یک یا دو رقم گرده‌افشان آن نیز دریافت کند به نحوی که 10% نهالهای فروخته شده به خریدار از رقم یا ارقام گرده افشان باشد.
14. نهالها باید گواهی اصالت و استاندارد از طرف مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به همراه داشته باشد..
15. نهالها را برای انتقال در بسته‌های 50 تایی (در صورت وجود شاخه‌های فرعی در بسته‌های 25 تایی) بسته‌بندی کرده و پس از ضدعفونی (پرالیناژ) ریشه (نوع سم باید از طرف سازمان حفظ نباتات معرفی گردد) بسته‌ها را در چتایی و یا گونی خیس پیچیده و تا محل گونی در یک کیسه پلاستیک سیاه قرار داده و بسته شوند. (روش پرالیناژ یا ضد عفونی ریشه در دستورالعمل اجرایی خواهد آمد).