شاخصه های استاندارد نهال گواهی شده مرکبات در زمان فروش ( اندازه ها به سانتیمتر )- ارتفاع نهال پس از سربرداری : 100 – 80
- ارتفاع محل پیوند تا سطح خاک : 30 – 20
- میانگین قطر نهال : 2
- ویژگی های خاص تنه نهال ( نهال یک تنه ) : صاف و سالم
- تعداد شاخه فرعی : 5 – 4
- طول شاخه فرعی : 20 – 15
- فاصله اولین شاخه تا سطح خاک : 50
- عمر نهال : 2 سال