ابزارهای گیاهپزشک

.

دستورالعملهای مقابله با سرمازدگی محصولات زراعی و باغی

 

 

مجری

 

: کارگروه گروه تخصصی دفع آفات، امراض نباتی و سرمازدگی
مشاور
: جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
پائیز
1385


ادامه مطلب