ابزارهای گیاهپزشک

.

انار Pomegranate

دانستنی های عمومی در مورد انار و همچنین اطلاعاتی در مورد احداث باغ انار را می توانید در ادامه مطلب ببینید.

پیشینه، طبقه بندی گیاهی، ترکیبات و خواص غذایی، پراکنش جغرافیایی، شرایط اقلیمی، ترکیبات موجود در انار، هزینه های احداث و نگهداری باغ، هزینه تولید و درآمد ...

ادامه مطلب